امیر جهان

امیر جهان

مدیر حسابداری مدیریت و صنعتی

۲۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات