احمد ذره پرور

احمد ذره پرور

کارشناسی بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات