ایمان فنودی

ایمان فنودی

کارشناسی ریاضی کاربردی

۰ارتباط ۴مهارت
خراسان رضوی | مشهد
حسابدار ارشد
نیک همراه نوین
کارشناسی دانشگاه پیام نور درگز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور درگز
۱۳۸۲ - ۱۳۸۸
کارشناسی ریاضی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه رانندگی
گواهینامه رانندگی
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
حسابدار ارشد
نیک همراه نوین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات