سعید فدایی

سعید فدایی

کارشناسی حسابداری

۲۸ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس حسابداری.حسابدار فروش
کاله
کارشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
تحصیلات
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
کارشناس حسابداری.حسابدار فروش
کاله
مهارت ها
| ۱۰نفر
سعید آزغ
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات