پیمان عطائی

پیمان عطائی

۴ارتباط ۳مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناس مسئول توسعه بازار وخدمات بازرگانی
سازمان صنعت،معدن وتجارت استان اردبیل
کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تحصیلات
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
تجارب کاری
۱۳۸۰ اکنون
کارشناس مسئول توسعه بازار وخدمات بازرگانی
سازمان صنعت،معدن وتجارت استان اردبیل
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات