سارا خوش گرد

سارا خوش گرد

کارشناسی مدیریت مالی

۰ارتباط ۵مهارت
البرز | کرج
کارمند دفتر
بیمه دانا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی بانکداری مدیریت
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارمند دفتر
بیمه دانا
۱۳۹۶ اکنون
منشی اداری
هوشمند افزار
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
منشی اداری
بیمه دانا
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات