یاسمن رحیمی مقدم

یاسمن رحیمی مقدم

کاردانی نقاشی عمومی

۱ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای کرج
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای کرج
۱۳۷۳ - ۱۳۹۳
کاردانی نقاشی عمومی
مهارت ها
توضیحات