در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا برنامه کورل دراو را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که برنامه کورل دراو را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند برنامه کورل دراو را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند برنامه کورل دراو را بصورت متوسط و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند برنامه کورل دراو را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۴%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۳۷%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۴۵%
زن بیش از ۵۰ عضو ۵۵%
کاربران منتخب