دانیال پاکدامن

دانیال پاکدامن

کارشناسی مهندسی مکاترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی مکاترونیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات