سمیه رازانی

سمیه رازانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۴۲۶ارتباط ۲مهارت
لرستان | بروجرد
اموراداری
شرکت دنیای الکترونیک زاگرس
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ملایر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز ملایر
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
اموراداری
شرکت دنیای الکترونیک زاگرس
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
حسابدار
آموزشگاه زبان مانا
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
اموراداری
کارخانه چوب و فلز سانترال
مهارت ها
| ۲۶۹نفر
زهره pshامین بیرقدارهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدممهدی کریم زاده
| ۲۶۹نفر
زهره pshامین بیرقدارهومن ناصری فرامیر شجاعی مقدمداود تقی پوردهکردی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
......