میثم چگینی

میثم چگینی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری

۲ارتباط ۲مهارت
تهران | پاکدشت
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات