در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا MCITP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MCITP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MCITP را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند MCITP را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند MCITP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
کاربران منتخب