در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا CCNA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CCNA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند CCNA را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند CCNA را بصورت متوسط و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند CCNA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۷%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب