منیره سلیمان زاده مقدم

منیره سلیمان زاده مقدم

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
ویراستار فنی
روزنامه صبح نو
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۷۳ - ۱۳۷۶
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ویراستاری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
ویراستار فنی
روزنامه صبح نو
پروژه‌ها
۱۳۹۳-۰۱
چاپ سه کتاب به نامهای عاشق مخفی - جوانه ها- تولدی دوباره
امیر محمد و سلیمان زاده
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات