در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا ویراستاری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ویراستاری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ویراستاری را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند ویراستاری را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند ویراستاری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۲%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۶۷%
کاربران منتخب