ابوالفضل شیبی

ابوالفضل شیبی

کاردانی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
سمنان | شاهرود
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات