در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا تعمیرات کامپیوتر را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تعمیرات کامپیوتر را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تعمیرات کامپیوتر را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تعمیرات کامپیوتر را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تعمیرات کامپیوتر را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۱%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۹%
کاربران منتخب