رحمان محمدی

رحمان محمدی

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات