الهه جهان تیغ

الهه جهان تیغ

کارشناسی حسابداری

۱۳ارتباط ۱مهارت
گلستان | گرگان
دفتردار
بردآذرگلستان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
دفتردار
بردآذرگلستان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات