پریسا مدیری

پریسا مدیری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۳مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارمند دفتر
خدمات کامپیوتری
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد دورود
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد دورود
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
کارمند دفتر
خدمات کامپیوتری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات