داود اناری

داود اناری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری

۰ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس فنی
خبرگزاری ایرنا
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
مرکز آموزش علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس فنی
خبرگزاری ایرنا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس فنی
فناوری آزمایشگاهی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناس فنی
شاتل
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
کارشناس فنی
پیشگامان توسعه ارتباطات
پروژه‌ها
۱۳۹۶
شبکه کردن شرکت مروارید تجارت پدیده
نصب و راه اندازی سرویس هایی نظیر :
Active Directory - Dns -Dhcp -File Server - Routing & Switching - Internet - Quallity Of Service - Monitoring
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات