در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا MTCNA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MTCNA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MTCNA را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MTCNA را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MTCNA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶%
کاربران منتخب