در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا MTCNA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MTCNA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MTCNA را بصورت مبتدی و حدود ۶۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MTCNA را بصورت متوسط و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MTCNA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب