شهرام محمدی

شهرام محمدی

کارشناسی مهندسی برق کنترل

۱ارتباط ۱مهارت
خوزستان | بهبهان
.
فولاد کاوه جنوب کیش
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پاسارگاد
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پاسارگاد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق کنترل
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
.
فولاد کاوه جنوب کیش
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات