فیروز شجاع پور

فیروز شجاع پور

کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | نی ریز
رئیس محیط زیست وناظر پیمانکاران
سیمان سفید نی ریز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
رئیس محیط زیست وناظر پیمانکاران
سیمان سفید نی ریز
در زمینه تعمیرات ونگهداری الکتروفیلترها،بگ فیلترها وبگهاوس 5سال کارکرده ام
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
رئیس آموزش
سیمان سفید نی ریز
۱۳۷۴ - ۱۳۹۵
رئیس تولید موادخام
سیمان سفید نی ریز
درتمام قسمتهای خط تولیدمسئول بوده ام
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
جزئ انجمن مدیران سبز ایران هستم