در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا صورت وضعیت نویسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که صورت وضعیت نویسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند صورت وضعیت نویسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند صورت وضعیت نویسی را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند صورت وضعیت نویسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۲%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۲%
کاربران منتخب