سمی چوبی

سمی چوبی

۴ارتباط ۵مهارت
همدان | رزن
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم فیزیک
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات