سمیه چوبین

سمیه چوبین

هنوزم در پی کارم

۴ارتباط ۵مهارت
همدان | ملایر
کارشناسی ارشد دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد فیزیک
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات