یونس گرامی نیا

یونس گرامی نیا

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۶ارتباط ۱مهارت
تهران | نسیم شهر
مدیر کنترل موجودی انبار
پخش گوشت سامانه اوا 2 سال انبار بافنگی 2 سال
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر کنترل موجودی انبار
پخش گوشت سامانه اوا 2 سال انبار بافنگی 2 سال
۱۳۹۴ اکنون
مدیر کنترل کیفیت
ساناتکس
کنترل و کیفیت پارچه خام
مهارت ها
| ۴نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات