مسعود زمانی

مسعود زمانی

کارشناسی حسابداری علمی کاربردی حسابداری

۱ارتباط ۳مهارت
ایلام | ایلام
بازاریابی
شکوفه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
بازاریابی
شکوفه
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات