راضیه قاسم زاده

راضیه قاسم زاده

دکترا جغرافیا برنامه ریزی روستایی

۱ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
دکترا دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
دکترا جغرافیا برنامه ریزی روستایی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات