در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا SPSS Clementine را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SPSS Clementine را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SPSS Clementine را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SPSS Clementine را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SPSS Clementine را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
کاربران منتخب