سجاد عزلی

سجاد عزلی

کاردانی معماری

۲۳ارتباط ۲مهارت
کرمانشاه | سرپل ذهاب
سرپرست کارگاه
آزاد
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست کارگاه
آزاد
۱۳۹۰ اکنون
سرپرست کارگاه
آزاد نوسازی مدارس
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
به صورت آزادکارهای زیادی انجام داده ام از قبیل طراحی ونظارت منازل مسکونی دوبلکس وطبقاتی وسرپرست کارگاه درسدسازی ومدرسه سازی وکارهای متفرقه دیگر