نبی اله گودرزی

نبی اله گودرزی

مهندسی برق قدرت

۹۵۶ارتباط ۱مهارت
تهران | شهر ری
مدیر برق و تاسیسات
فرتاک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مدیر برق و تاسیسات
فرتاک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
اصفهان
مهندسین مشاور ایران
ناظر برق و ابزار دقیق
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
استان همدان
سیمان نهاوند
مسول برق دپارتمان پخت و سایش
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات