علی صفری

علی صفری

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۳مهارت
فارس | شیراز
تکنسین
شرکت خصوصی -آزاد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زرقان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زرقان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق قدرت
دانشگاه آزاد اسلامی نورآباد ممسنی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی برق صنعتی
-
زیردیپلم
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
تکنسین
شرکت خصوصی -آزاد
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
تعمیرات و نگهداری شرکت چینی و بهداشتی گلسار -شیراز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
طراحی و اجرا روشنایی پارک زرقان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
تعمیرات و نگهداری در پالایشگاه فجر جم
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
سیستم روشنایی پالایشگاه قدیم - بندر عباس
اجرا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات