فرزانه یوسفی سورانی

فرزانه یوسفی سورانی

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۲مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
کارشناس فنی
پیوندگران امید
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرتو
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرتو
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس فنی
پیوندگران امید
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات