در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا AutoCAD Architecture را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که AutoCAD Architecture را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند AutoCAD Architecture را بصورت مبتدی و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند AutoCAD Architecture را بصورت متوسط و حدود ۴۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند AutoCAD Architecture را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۷%
کاربران منتخب