عذرا آزادی

عذرا آزادی

کارشناسی IT

۱ارتباط ۱مهارت
لرستان | خرم آباد
فعلا بیکار
سیار
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
فعلا بیکار
سیار
متاسفانه بازار کار خرابه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات