یکتا احمدی

یکتا احمدی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۵ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناس اداری
شرکت خصوصی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناس اداری
شرکت خصوصی
مهارت ها
| ۳نفر
آرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات