دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۱%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از کرمانشاه، 24 درصد از تهران، 6 درصد از ایلام، 5 درصد از کردستان، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمانشاه
کمتر از ۵۰ نفر
۵۶%
۵۶%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۷۳%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
دکترا حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی صنایع غذایی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۱%
۵۱ %