پژمان رازی

پژمان رازی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناس
طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۷۲ - ۱۳۸۰
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۸۳ اکنون
کارشناس
طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات