محمدرضا ایرانی

محمدرضا ایرانی

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناس اجرا
ژرف کار جم
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس اجرا
ژرف کار جم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دفتر فنی
پرشین فولاد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کنترل کیفی و سرپرست کارگاه
نیک اندیش
کنترل کیفی اجرای عملیات ترافیکی در سطح شهر اصفهان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات