دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

Islamic Azad University of Khorasgan

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
خوراسگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۰%
زن بیش از ۵۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در آرمانگر عضو هستند که ۸۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 5 درصد از تهران، و ۱۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۵۰ نفر
۸۴%
۸۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی روانشناسی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۷%
۶۷ %