دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

Islamic Azad University of Khorasgan

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
خوراسگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%
زن بیش از ۵۰ نفر ۶۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 8 درصد از تهران، و ۱۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۵۰ نفر
۷۸%
۷۸%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی روانشناسی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۲%
۶۲ %