در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا متره و برآورد را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که متره و برآورد را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند متره و برآورد را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند متره و برآورد را بصورت متوسط و حدود ۴۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند متره و برآورد را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۴%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۶%
کاربران منتخب