ساسان حکم آبادی

ساسان حکم آبادی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات