روح الله کافی

روح الله کافی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۴مهارت
کرمان | شهر بابک
معاون اداری
شهرداری
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد شهر بابک
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد شهر بابک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۸۵ اکنون
معاون اداری
شهرداری
توضیحات