در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا حسابداری حقوق و دستمزد را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری حقوق و دستمزد را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند حسابداری حقوق و دستمزد را بصورت مبتدی و حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند حسابداری حقوق و دستمزد را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند حسابداری حقوق و دستمزد را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۴%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۲۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۵۵%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۵%
کاربران منتخب