شهرام مددی زاده

شهرام مددی زاده

کارشناسی ارشد برق الکترونیک

۳ارتباط ۳مهارت
هرمزگان | بندرعباس
رییس مهندسی تجهیزات و استانداردها
فولاد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
رییس مهندسی تجهیزات و استانداردها
فولاد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
تعمیر و نگهداری مراکز مخابراتی-آشنایی با plc