در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا اتوماسیون صنعتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که اتوماسیون صنعتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند اتوماسیون صنعتی را بصورت مبتدی و حدود ۲۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند اتوماسیون صنعتی را بصورت متوسط و حدود ۴۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند اتوماسیون صنعتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۱%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۹%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۹۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲%
کاربران منتخب