امیر تقدیری

امیر تقدیری

تدوینگر - برنامه ساز

۳ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه هنر
تحصیلات
دانشگاه هنر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی سینما تدوین
مهارت ها
| ۲نفر
محمد سلیمیمحمود علی پور
| ۱نفر
محمود علی پور
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات