محمد جواد خلیفه اسفندقه

محمد جواد خلیفه اسفندقه

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -علوم خاک گرایش پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک

۱ارتباط ۲مهارت
کرمان | جیرفت
حسابدار صندوق
مجموعه فروشگاهای گنجویی
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی
دانشگاه زابل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب
-
دیپلم علوم تجربی
دبیرستان نمونه شهدای عشایر کرمان
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار صندوق
مجموعه فروشگاهای گنجویی
انجام امور حسابداری و صندوق داری