وحید شمس الدینی

وحید شمس الدینی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

۱۹۷ارتباط ۱۰مهارت
کرمان | رابر
فروشنده
شرکت تعاونی دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی درسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی علوم تربیتی مدیریت
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی نامه رانندگی
۱۳۸۹
گواهی نامه رانندگی
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
هفت مهارت کامپیوتر
هفت مهارت کامپیوتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
فروشنده
شرکت تعاونی دانشگاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
بازاریابی
شرکت پخش مواد غذایی( پخش نیک)
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کار دانشجویی
دانشگاه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
عضو
انجمن علمی دانشگاه
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۶
تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از هویت ملی و دینی براساس ابعاد برنامه‌درسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۵-۰۱
ادراک دانش آموزان از برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی
چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1395
۱۳۹۵-۰۱
بررسی نظریه ها و مکاتب جامعه شناسی در برنامه ریزی درسی
چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1395
۱۳۹۵-۰۱
شناسایی و بررسی زمینه ها و فعالیت های فوق برنامه در مقطع متوسطه مدارس
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1395
۱۳۹۵-۰۱
مروری بر مولفه های برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1395
۱۳۹۵-۰۱
مروری بر هویت ملی و دینی براساس ابعاد برنامهدرسی
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1395
۱۳۹۴-۰۱
بررسی استرس بر انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نوررابر در سال تحصیلی 1394-1393
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1394
۱۳۹۴-۰۱
بررسی و مقایسه نگرش معلمان و مدیران در زمینه ارزشیابی توصیفی درمدارس ابتدایی شهرستان بم
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1394
۱۳۹۳-۰۱
بررسی میزان استرس شغلی بین دبیران متوسطه مرد و زن شهرستان رابر
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1393
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
امداد و نجات
توسط سازمان هلال احمر جوانان
توضیحات
تلگرام
@vahidsh913